Home   >  Competitions   > 

Nan Duan, Microsoft Research Asia

Minlie Huang, Tsinghua University

Lei Li, Toutiao Lab

Xipeng Qiu, Fudan University

Duyu Tang, Microsoft Research Asia

Jie Tang, Tsinghua University

Xiaojun Wan, Peking University

Yunfang Wu, Peking University

Xing Xie, Microsoft Research Asia

Fuzheng Zhang, Microsoft Research Asia

2017 nlpcc task3

117 teams

start

Final Submissions

2017-05-12

2020-01-01